تنها تولید کننده آجرهای نسوز در استان فارس می باشد که با بهره گیری از پرسنل مجرب و تجهیزات مدرن و شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سال 1391 به بهره برداری رسید .
تنها تولید کننده آجرهای نسوز در استان فارس می باشد که با بهره گیری از پرسنل مجرب و تجهیزات مدرن و شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سال 1391 به بهره برداری رسید .