فرواسپین

فرواسپین 
ویژگی محصول : کوتینگ پذیری عالی، عدم وجود کروم و دوستدار محیط زیست ، مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت بالا در برابر اتمسفرهاي حاوي CO2  ، SO3 ، کلريدها و قلیاییها ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

مشخصات مواد : منیزیت خلوص بالا ، اسپینل فیوزد

  • فرواسپین 2
  • آجر فرواسپین
  • آجر فرواسپین
  • آجر فرواسپین
  • آجر فرواسپین
فرواسپین

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید